Grupo de Gramática do Español

Dicionario contrastivo de valencias verbais: español-alemán (2002-2010).

Manual

Redactouse un Manual que recolle o proceso de elaboración de entradas nas súas diferentes fases e as decisións descritivas que se foron adoptando para resolver as dificultades atopadas na análise valencial.

Esta guía garante un nivel óptimo de homoxeneidade nas descricións, un aspecto de especial importancia nun proxecto que se desenvolve nun lapso de tempo relativamente longo, coa participación dun equipo plural e a incorporación de novos colaboradores en diferentes etapas.