Enderezos relacionados

Ferramentas e recursos lingüísticos

Base de Datos Sintácticos do español actual (BDS)
Base de datos de verbos (ADESSE)
Corpus de referencia do español actual (CREA)
Corpus diacrónico do español (CORDE)
Corpus do español do século XXI (CORPES)
Corpus do Español
Corpus Sensem
Corpus Oral da linguaxe adolescente (COLA)
Corpus oral y sonoro del español rural (COSER)
Seminario de Lingüística Informática (SLI), Universidade de Vigo
Corpus de referencia do galego actual (CORGA)
Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega (TMILG)
Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGA)
Corpus técnico do galego (CTG)
Corpus Ancora de catalán e español
Oxford English Corpus
Oxford Dictionaries
The Lampeter Corpus of Early Modern English Tracts
British National Corpus (BNC)
Corpus of Contemporary American English (COCA)
Collins WordbanksOnline English corpus sampler
Michigan Corpus of Academic Spoken English (MICASE)
FrameNet
Spanish FrameNet

Páxinas relacionadas coa lingua española

Real Academia Española
Instituto Cervantes
Portal del Hispanismo

Asociacións e sitios sobre produción científica

Sociedad Española de Lingüística (SEL)
Dialnet, portal de difusión da produción científica hispana
Asociación española de Lingüística Aplicada (AESLA)
Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN)
Asociación Española de Lingüística Cognitiva (AELCO)
Sociedad española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL)
Asociación para la enseñanza del español como lengua extrajera (ASELE)

Páxinas relacionadas coa lingua galega

Real Academia Galega
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Instituto da Lingua Galega
Secretaría Xeral de Política Lingüística